Home

A tiny fish who travels the large ocean

Fish belong to river, lake, sea, and ocean. I am a little fish who aspires to see the world through my eyes. Hope that my blog will be a peaceful corner for you in this crowded world.

[ A quiet girl ]

Nice, France, Eze village, cote d’azur

[ book ] Ngôi nhà của người cá say ngủ | một trong những cuốn sách happy ending hiếm hoi của Keigo ?

Cảm hứng khiến mình đọc sách Cuốn sách vốn không nằm trong want-to-read của mình. Nhưng rồi, một ngày bình thường, mình đang đọc dở một cuốn khác tên là Changer l’eau desContinue reading “[ book ] Ngôi nhà của người cá say ngủ | một trong những cuốn sách happy ending hiếm hoi của Keigo ?”

Create your website with WordPress.com
Get started